Reklamačný poriadok

Foxt, s. r. o. vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov: Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne alebo osobne počas otváracích hodín v prevádzke, kde bol tovar alebo služba zakúpená – na prevádzke Foxt, a to: Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, alebo písomne na adrese sídla Foxt, s.r.o. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava. Zodpovedná osoba za vybavenie reklamácie: Matej Salay, konateľ spoločnosti, tel. 0948 599 090 Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje Foxt s. r. o. na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Foxt, s. r. o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Foxt, s. r. o. nevyžaduje od spotrebiteľa úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Foxt, s. r. o. poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Foxt, s. r. o. ju zamietla, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Foxt s. r. o. bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Foxt, s. r. o. za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Foxt, s. r. o. spotrebiteľovi uhradí všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, a to do 14 dní odo dňa, kedy si znova uplatnil reklamácie. Foxt, s. r. o. pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Foxt, s. r. o. potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Foxt, s. r. o. potvrdenie o uplatnení reklamácie nedoručuje, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Foxt, s. r. o. o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

© 2021 foxt.sk